Cảnh báo - Minetazo.com

Cảnh báo


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Đã nhận lời cảnh báo
Máy chủ


VuThanhLam


Admin

spam chat13:18, 13 Tháng 10 201913:18, 20 Tháng 10 2019FreeSkyblock


vy_em123


Admin

spam bow gây lag13:07, 13 Tháng 10 201913:07, 20 Tháng 10 2019FreeSkyblock


VuThanhLam


Admin

spam ib12:16, 13 Tháng 10 201912:16, 20 Tháng 10 2019FreeSkyblock


CB_EvilBlazen


Admin

spam chat riêng10:31, 13 Tháng 10 201910:31, 20 Tháng 10 2019OpSkyblock


Mtab


Admin

spam xin tiền10:27, 13 Tháng 10 201910:27, 20 Tháng 10 2019FreeSkyblock


NhatSon


Admin

spam ib09:45, 13 Tháng 10 201909:45, 20 Tháng 10 2019FreeSkyblock


Codren


Admin

spam kéo dài chữ cuối21:06, 12 Tháng 10 201921:06, 19 Tháng 10 2019OpSkyblock


NNT2k5


Admin

spam chat21:04, 12 Tháng 10 201921:04, 19 Tháng 10 2019OpSkyblock


dangcaplanoob


Admin

nói tục21:03, 12 Tháng 10 201921:03, 19 Tháng 10 2019OpSkyblock


SGKNho


Admin

spam chat19:03, 12 Tháng 10 201919:03, 19 Tháng 10 2019FreeSkyblock
«
»
Trang 2/234