Cảnh báo - Tazomc.net

Cảnh báo


Người chơi
Nhân viên
Lý do
Ngày
Hết hạn
Đã nhận lời cảnh báo
Máy chủ


kodocha


Admin

nhắc tên sv khác19:54, 30 Tháng 7 202219:54, 06 Tháng 8 2022 (hết hạn)OpSkyblock


MINACABINET


Admin

cản trở13:41, 16 Tháng 7 202213:41, 23 Tháng 7 2022 (hết hạn)OpSkyblock


MINACABINET


Admin

sai trính tã21:49, 15 Tháng 7 202221:49, 22 Tháng 7 2022 (hết hạn)OpSkyblock


batuoc


Admin

chat kéo dài21:02, 07 Tháng 7 202221:02, 14 Tháng 7 2022 (hết hạn)OpSkyblock


buidai_den


Admin

lượm qua đây19:44, 10 Tháng 10 202119:44, 17 Tháng 10 2021 (hết hạn)OpSkyblock


buidai_den


Admin

lượm qua đây19:43, 10 Tháng 10 202119:43, 17 Tháng 10 2021 (hết hạn)OpSkyblock


akaiShuichi123


Admin

chat kéo dài21:44, 01 Tháng 9 202121:44, 08 Tháng 9 2021 (hết hạn)OpSkyblock
«
»
Trang 1/286