21 Tháng Mười, 2017

Hướng Dẫn Craft Pokeball và Dùng TM/HM

Bản Ball Crafting:

 

TMHM là các kỹ năng mà bạn muốn cho Pokemon mình học. Thí dụ HM02 là Fly Skill, dòng Pokemon có thể fly nếu muốn fly thì phải được học Fly Skill.

Bên dưới là bảng HM Skill

 

Còn TM có tới 170 loại, các bạn tham khảo tại đây : http://pixelmonmod.com/wiki/index.php?title=TMs

Cách craft backpack xem tại: https://minetazo.com/huong-dan-craft-backpack/

Hướng dẫn claim đất: https://minetazo.com/huong-dan-claim-dat/

PixelmonGeneration Wiki: https://pixelmongenerations.com/wiki/IP: sv.minetazo.com